Aquasan Mreža BiH
Nazad na vrh stranice

Pozadina i kontekst

Sektoru voda i zaštite okoliša (ViZO) u Bosni i Hercegovini (BiH) još uvijek nije dat zasluženi prioritet u društvu. Izazovi u sektoru uglavnom su rezultat procesa tranzicije u BiH i decentralizacije sektora voda i zaštite okoliša, što je rezultiralo nizom prekinutih veza između relevantnih aktera na svim nivoima.

Inicijalni sastanak Aquasan mreže BiH, Bihać, decembar 2010.

Vrlo često kao jedan od osnovnih razloga za slabu implementaciju usvojenih propisa, strategija i planova, te sporu realizaciju projekata, posebno kapitalnih investicija navodi se nedostatak institucionalnih i kadrovskih kapaciteta.

Međutim većina predstavnika sektora voda i zaštite okoliša u BiH često spominje uspješno realizirane aktivnosti na unapređenju stanja upravljanja vodama i zaštitom okoliša po pojedinim sredinama u Bosni i Hercegovini (usvajanje i implementaciju novih propisa i planskih dokumenata na kantonalnom i općinskom nivou, pripremu i implementaciju kapitalnih projekata (vodovodnih i kanalizacionih sistema, PPOV), provođenje različitih obuka i kampanja uključivanja građana i javnosti i sl.), te posebno postojanje stručnih i sposobnih kadrova za koje većina predstavnika sektora ViZO u BiH nije nikako ili dovoljno čula i nema saznanja na koji način može iskoristiti njihova iskustva, znanja ili dobre prakse. Jako puno uspješnih projekata i aktivnosti od Bijeljine do Neuma i od Bihaća do Goražda se provodi, stiču se nova iskustva, ali njihovo korištenje je vrlo ograničeno, odnosno nije na vrijeme dostupno većem broju predstavnika sektora ViZO.

U svrhu unapređenja trenutnog stanja u sektoru voda i zaštite okoliša u BiH, posebno većeg iskorištenja domaćih institucionalnih i kadrovskih resursa (informacija, znanja, iskustava i dobrih praksi) uspostavljena je Aquasan mreža BiH.

Svrha/ciljevi

Za potrebna unapređenja u sektoru voda i zaštite okoliša, kroz uspostavljanje Aquasan mreže BiH, postavljeni su slijedeći ciljevi:

• prikupiti znanja i iskustva članova Aquasan mreže BiH, doprinijeti boljoj organizaciji sektora i motivirati ostale zainte-resirane strane da postanu aktivni članovi Aquasan mreže BiH,

• omogućiti učenje kroz razmjenu pozitivnih iskustava, saznanja, informacija i najboljih praksi, te doprinijeti izgradnji ljudskih kapaciteta u sektoru ViZO,

• ojačati saradnju između relevantnih aktera, posebno sektorskih stručnjaka, promovirati i lobirati za zajedničke interese sektora i doprinijeti prepoznatljivosti sektora ViZO na svim nivoima.

Fokus Aquasan mreže BiH

Aquasan mreža BiH je usredotočila svoje napore na pitanja i teme od dugoročnog značaja, koja se odnose na planiranje, organizaciju i upravljanje u sektoru ViZO:

• Socijalne, ekonomske i institucionalne aspekte,

• Pitanja uprave (decentralizacija, javno-privatno partnerstvo, javna ulaganja i sl.),

• Izgradnja institucionalnih i kadrovskih kapaciteta,

• Zakonska regulativa u sektoru ViZO,

• Nivo organiziranosti poslova u sektoru ViZO na svim nivoima,

• Dugoročna održivost projekata,

• Održavanje postojeće infrastrukture i izgradnja kapaciteta u sektoru,

• Integralno upravljanje vodnim resursima,

• Priprema i upravljanje projektima koje financiraju međunarodne financijske institucije u sektoru ViZO,

• Obaveze i prepreke u sektoru ViZO u procesu pristupanja BiH EU,

• Iskustva u primjeni novih pristupa i tehnologija u BiH.

Pokretačke snage

3. sastanak na temu "Priprema natječajne dokumentacije prema smjernicama Svjetske banke i ugovaranje prema FIDIC procedurama", Vitez, decembar 2011.

Pokretačke snage Aquasan mreže BiH predstavljaju timski duh njezinih članova, jednakost svih članova na temelju kulture dijaloga, predanost razmjeni znanja, ali i predanost članova da ostvare napredak u sektoru ViZO sa zajedničkom vizijom unapređenja.

Članovi Aquasan mreže BiH imaju lične koristi i direktno kroz razradu najaktualnijih tema, pristup informacijama u sektoru, mogućnost za razmjenu znanja i učenja s kompetentnim osobama i uvijek su korak ispred drugih.

Izraženi interes donatora i mogućnost da donatori financijski podržavaju aktivnosti, predstavlja veoma značajan i pozitivan iskorak na uspostavi Aquasan mreže BiH, ali i mogućnost (poziv) za uključivanje i podršku drugih financijskih institucija i razvojnih banaka.

Članstvo

Članovi Aquasan mreže su stručnjaci iz sektora ViZO sa područja cijele Bosne i Hercegovine, odnosno predstavnici: državnih ministarstava, relevantnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, entitetskih agencija za vode, općina, istraživačkih ustanova, nevladinih organizacija, javnih vodovodnih i komunalnih preduzeća, te predstavnika privatnog sektora, uključujući neovisne konsultante.

Ovisno o intentenzitetu njihovog učešća u radu Aquasan mreže BiH članovi su podijeljeni u tri grupe:

• Ključni članovi (stalni članovi – pokretači koji će osigurati kontinuitet rada),

• Pridruženi članovi (pozivaju se u određenim prilikama),

• Članovi podrške (donatori, finacijske institucije i drugi relevantni i zainteresirani akteri).

Način rada

Aquasan mreža BiH je osnovana kao neformalno tijelo, ali s minimalnim pravilima, koje će poštovati njeni članovi:

• Redovni sastanci,

• Rotacija odgovornosti (npr. predsjedavanje sastancima),

• Lično učešće (za ključne članove),

• Zajedničko odlučivanje i planiranje,

• Svaki učesnik koji predstavlja određenu instituciju finansira sam/sama sebe,

• Učešće u relevantnim međunarodnim događajima koje će podržati fasilitator,

• Sekretarijat Aquasan mreže BiH povjeren je Resursnom centru za vode i okoliš "Una Consulting" iz Bihaća.

Financijska podrška radu Aquasan mreže BiH je obezbijeđena od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju, SDC za period 2011. – 2013. godine. Aquasan mreža BiH pozitivno odgovara na trenutne izazove i očekivanja učesnika, te kroz ostvarene rezultate pokazuje vrijednost njenog uspostavljanja i funkcioniranja.

Aquasan radionica

Posjeta PPOV Žepče u okviru 1. radionice Aquasan mreže, septembar 2011.

Uz skromnu financijsku podršku SDC-a i "Una Consulting"-a, ključni članovi Aquasan mreže BiH, osim 3 redovna sastanka tokom godine, organiziraju i provode godišnju "Aquasan radionicu", koja razmatra najaktuelnija i najbitnija pitanja vezana za sektor ViZO.

Radionica predstavlja svojevrsni forum za detaljnu razmjenu, razmatranje i učenje o odabranim najaktuelnijim pitanjima iz sektora ViZO, ali sa opipljivim rezultatima.

Realizirane aktivnosti Aquasan mreže BiH

U toku svog dosadašnjeg rada na sastancima i radionicama Aquasan mreže BiH obrađene su slijedeće teme:

• "Priprema i upravljanje projektima (investicijama) u oblasti odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, uključujući i pripremu Jedinica (timova) za implementaciju pomenutih projekata",

• "Postizanje održivosti vodovodnih i kanalizacionih sistema kroz uspostavljanje odgovarajuće financijske politike cijena komunalnih usluga",

• "Odabir odgovarajućih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda - prednosti i nedostaci, troškovi i koristi",

4. sastanak na temu "Efektivna i efikasna organizacija sektora voda i zaštite okoliša u BiH", Teslić, april 2012.

• "Priprema natječajne dokumentacije prema smjernicama Svjetske banke i ugovaranje prema FIDIC procedurama",

• "Efektivna i efikasna organizacija sektora voda i zaštite okoliša na općinskom nivou",

• "Izazovi i iskustva u ishođenju i izdavanju saglasnosti i dozvola u sektoru voda i okoliša u BiH",

• "Unapređenje pravne regulative, jačanje kapaciteta i odnosa na različitim nivoima u sektoru voda i zaštite okoliša u BiH",

• "Lokalna i regionalna iskustva u oblasti decentralizacije i upravljanja projektima odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda",

• "Iskustva i dobre prakse prikupljene na Regionalnoj konferenciji u upravljanju vodovodnim preduzećima u Tirani (Albanija) – Unapređenje poslovanja u ekonomijama koje nastaju" (IWA),

• "Učinkovito upravljanje znanjem → kvalitetnije usluge".

Naredni koraci

U narednom periodu aktivnosti Aquasan mreže BiH biće usmjerene na vlastito jačanje mreže s ciljem da preraste u relevantno tijelo sektora ViZO u BiH koje će osigurati komuniciranje i promicanje trendova, potrebne vertikalne i horizontalne razmjene informacija, znanja, iskustava i najboljih praksi, kao i učešća BiH stručnjaka u domaćim i međunarodnim projektima.