Aquasan Mreža BiH
Nazad na vrh stranice

  Lista zakona i podzakonskih akata relevantnih za rad organa uprave i sektor okoliša u Bosni i Hercegovini

  1. Ustav BiH

  2. Zakon o vijeću ministara ("Službeni glasnik BiH, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 24/08)

  3. Zakon o upravi ("Sl. glasnik BiH", br. 32/02, 102/09)

  4. Zakon o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09)

  5. Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 7/03, 37/03)

  6. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12)

  7. Zakon o upravnom postupku ("Sl. glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 39/09, 41/13)

  8. Zakon o upravnim sporovima ("Sl. glasnik BiH", br. 19/02, 88/07, 83/08, 74/10)

  9. Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11)

  10. Zakon o statistici BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 26/04, 42/04)

  11. Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja medunarodnih ugovora ("Sl. glasnik BiH", br. 29/00, 32/13)

  12. Zakon o koncesijama ("Sl. glasnik BiH", br. 32/02, 56/04)

  13. Zakon o veterinarstvu BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 34/02)

  14. Zakon o zaštiti zdravlja bilja ("Sl. glasnik BiH", br. 23/03)

  15. Zakon o zaštiti novih sorti bilja u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 14/10, 32/13)

  16. Zakon o genetski modificiranim organizmima ("Sl. glasnik BiH", br. 23/09)

  17. Zakon o zaštiti dobrobiti životinja ("Sl. glasnik BiH", br. 25/09)

  18. Zakon o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 50/08)

  19. Zakon o mineralnim đubrivima ("Sl. glasnik BiH", br. 46/04, 76/11)

  20. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka Bosne i Hercegovine("Sl. glasnik BiH", br. 3/05)

  21. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti ("Sl. glasnik BiH", br. 88/07)

  22. Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 49/04)

  23. Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 58/08)

   

  Podzakonski akti

  1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“, br. 40/10, 43/10, 30/12)

  Lista zakona i podzakonskih akata relevantnih za rad organa uprave i sektor okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

  1. Ustav FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 60/02, 18/03, 63/03, 9/04, 32/07, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05, 88/08)

  2. Zakon o Vladi FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06)

  3. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 34/03, 65/13)

  4. Zakon o organizaciji uprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 35/05)

  5. Zakon o federalnim mistarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sl. novine FBiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 48/11, 52/09)

  6. Zakon o državnoj službi u FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 29/093, 39/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 77/06, 4/12)

  7. Zakon o upravnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 2/98, 48/99)

  8. Zakon o upravnom sporu ("Sl. novine FBiH", br. 9/05)

  9. Zakon o slobodnom pristupu informacijama FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 32/01, 48/11)

  10. Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 49/06, 51/09)

  11. Zakon o vodama ("Sl. novine FBiH", br. 70/06)

  12. Zakon o zaštiti okoliša ("Sl. novine FBiH", br. 33/03, 38/09)

  13. Zakon o zaštiti prirode ("Sl. novine FBiH", br. 66/13)

  14. Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. novine FBiH", br. 33/03, 72/09)

  15. Zakon o zaštiti zraka ("Sl. novine FBiH", br. 33/03, 4/10)

  16. Zakon o fondu za zaštitu okoliša ("Sl. novine FBiH", br. 33/03)

  24. Zakon o zaštiti od buke ("Sl. novine FBiH", br. 112/12)

  25. Zakon o nacionalnom parku "Una" ("Sl. novine FBiH", br. 44/08)

  26. Zakon o rudarstvu ("Sl. novine FBiH", br. 26/10)

  27. Zakon o geološkom istraživanju ("Sl. novine FBiH", br. 9/10)

  28. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Sl. novine FBiH", br. 70/13)

  17. Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja ("Službeni novine F BiH", br 15/99)

  18. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. novine FBiH", br. 52/09)

  19. Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. novine FBiH", br. 20/90)

  20. Zakon o šumama ("Sl. novine FBiH", br. 20/02, 29/03, 37/04)

  29. Uredba o šumama ("Sl. novine FBiH", br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10)

  30. Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća("Sl. novine FBiH", br. 39/03, 22/06, 43/10)

  31. Zakon o inspekcijama FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 69/05)

  21. Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala ("Sl. novine FBiH", br. 35/98, 109/12)

  22. Zakon o koncesijama ("Sl. novine FBiH", br. 40/02, 61/06)

  23. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10)

  32. Zakon o javnim preduzećima ("Sl. novine FBiH", br. 8/05, 81/08, 22/09, 81/08)

  33. Zakon o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ("Sl. novine FBiH", br. 2/02, 8/02)

   

  Podzakonski akti

   

  Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 38/09)

  1. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš, kao i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu, („Službene novine FBiH“ br. 19/04)


  2.  Pravilnik o izradi godišnjih/polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliša, („Službene novine FBiH“ br. 68/05)


  3. Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije (SEVESO) , („Službene novine FBiH“ br. 68/05)


  4. Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša,  („Službene novine FBiH“ br. 68/05)


  5. Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša, („Službene novine FBiH“ br. 68/05, 43/10, 31/12)


  6. Pravilnik o izradi godišnjih-polugodišnjih programa inspekcije zaštite okoliš(„Službene novine FBiH“ br. 68/05)


  7. Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade Studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš („Službene novine FBiH“ br. 33/12)


  8. Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanja („Službene novine FBiH“ br. 82/07)


  9. Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika/BAT-va kojima se postižu standardi kvalitete okoliša („Službene novine FBiH“ br. BiH 92/07)


  10. Pravilnik o eko-oznakama i o načinu upravljanja eko-oznakama („Službene novine F BiH“ br. 92/07, 36-10)


  11. Pravilnik o utvrđivanju  uslova, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim  komisijama za ocjenu planova aktivnosti  i studija o procjeni uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole,  („Službene novine FBiH“ br. 94/12)


  12. Odluka o osnivanju Međuentitetskog tijela za okolinu,  („Službene novine Federacije BiH“ br. 58/06)


  Zakon o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 4/10)


  1. Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak, („Službene novine FBiH“ br. 12/05)


  2. Pravilnik o uvjetima za rad postrojenja za spaljivanje otpada, („Službene novine FBiH“ br. 12/05, 102/12)


  3. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja, („Službene novine FBiH“ br. 12/05)


  4. Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka; („Službene novine FBiH“ br. 12/05)


  5. Pravilnik o monitoringu kvaliteta zraka, („Službene novine FBiH“ br. 12/05)


  6. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak („Službene novine FBiH“ br. 12/05)


  7. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje, („Službene novine FBiH“ br. 3/13)


  8. Pravilnik o uvjetima mjerennja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu,  („Službene novine FBiH“ br. 6/08)


  9. Pravilnik o načinu vršenja monitoringa  kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kavliteta zraka, („Službene novine FBiH“ br. 1/12)


  10. Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje biomase („Službene novine FBiH“ br. 34/05)


  11. Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač („Službene novine FBiH“ br. 39/05)


  Zakon o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03 i 72/09)

  1. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama, („Službene novine FBiH“, br. 9/05)


  2. Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom, („Službene novine FBiH“, br. 9/05)


  3. Pravilnik o potrebnim uvjetima za prijenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada, („Službene novine FBiH“, br. 9/05)


  4. Pravilnik koji određuje postupanje sa opasnim otpadom koji se ne nalazi na listi otpada ili čiji je sadržaj nepoznat, („Službene novine FBiH“, br. 9/05)


  5. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ, („Službene novine FBiH“, br. 9/05)


  6. Uredba o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada („Službene novine FBiH“ br. 41/05)


  7. Uredba o obvezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjavanju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom („Službene novine FBiH“ br. 31/06)


  8. Uredba o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otpada („Službene novine FBiH“ br. 38/06)


  9. Uredba o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupke nakon zatvaranja deponije („Službene novine FBiH“ br. 39/06)


  10. Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača („Službene novine FBiH“ br. 6/08)


  11. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine FBiH“ br. 77/08)


  12. Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe („Službene novine FBiH“ br. 8/08)


  13. Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službene novine FBiH“ br. 88/11, 28/13)


  14. Pravilnik o prekograničnom prometu otpada,  („Službene novine FBiH“ br. 7/11)


  15. Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službene novine FBiH“ br. 87/12)

   

  Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine FBiH, br. 35/98, 109/12)

  1. Pravilnik o uslovima tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina („Službene novine FBiH“, br. 3/00)


  Zakon o zaštiti prirode („Službene novine FBiH“, br. 66/13)

  1. Uredba o programu Natura 2000- zaštićena područja u Evropi,  („Službene novine FBiH“ , br. 41-/11)


  2. Pravilnik o uspostavljanju sistema namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službene novine FBiH“ , br. 46/05)


  3. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenje monitoringa („Službene novine FBiH“,  br. 46/05)


  4. Pravilnik o sadržaju i načinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima, („Službene novine FBiH“,  br. 65/06)


  5. Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan utjecaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem, („Službene novine FBiH“ , br. 65/06)


  6. Pravilnik o uvjetima pristupa zaštićenim područjima („Službene novine FBiH“, br.69/06)


  7. Pravilnik o sadržaju i načinju vođenja registra zaštićenih područja, („Službene novine FBiH“ , br. 69/06)


  8. Pravilnik o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode Nacionalnog parka „Una“,  („Službene novine FBiH“, br. 33/13)


  Zakon o vodama („Službene novine Federacije BiH“ br. 70/06)

  1. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik, („Službene novine FBiH“, br. 50 /07)


  2. Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata, („Službene novine FBiH“, br. 6/08, 57-09, 72.09, 68/12)


  3. Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koja se koriste ili planiraju da koriste za piće, („Službene novine FBiH“, br. 51/02)


  4. Pravilniko načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje stanovništva, („Službene novine FBiH“, br. 92/07, 46/09, 79/11, 88/12)


  5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka o količinama zahvaćene vode, („Službene novine FBiH“, br. 83/08)


  6. Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru, („Službene novine FBiH“, br. 26/09)


  7. Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra, („Službene novine FBiH“, br. 26/09)


  8. Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu, („Službene novine FBiH“, br. 71/09)


  9. Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate, („Službene novine FBiH“, br. 71/09)


  10. Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate („Službene novine Federacije BiH“ br. 71/09)


  11. Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda, („Službene novine FBiH“, br. 77/09)


  12. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti, („Službene novine FBiH“, br. 14/10, 14/13)


  13. Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kriterijumima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti,  („Službene novine FBiH“, br. 17/08, 38/12)


  14. Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti, („Službene novine FBiH“, br.   17/08)


  15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka o količinama zahvaćene vode,  („Službene novine FBiH“, br. 8/08)


  16. Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata, („Službene novine FBiH“, br.  18/07)


  17. Pravilnik  o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlašćena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i naćinu izdavanja ovlašćenja, („Službene novine FBiH“, br. 75/09, 43/10)


  18. Pravilnik o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja upotrebljene i iskorištene vode i ispuštene zagađene vode, („Službeni list SR BiH“, br. 39/85, 20/90)


  19. Pravilnik o sadržaju vodne knjige i načinu njenog vođenja, („Službeni list SR BiH“ br. 19/67)


  20. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlašćene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti, („Službene novine FBiH“, 14/10)


  21. Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada, („Službene novine FBiH“, br. 92/07, 46/09, 88/12)


  22. Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprečavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađenja voda i načinu davanja ovlaštenja, („Službene novine FBiH“, br. 06/11)


  23. Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, („Službene novine FBiH“, br. 4/13)


  24. Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije, („Službene novine FBiH“, br. 4/12)


  25. Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda, („Službene novine FBiH“,  br. 26/09)


  26. Uredba o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SR BiH voda, („Službeni list SR BiH“, br. 18/80)


  27. Uredba o kategorizaciji vodotoka, („Službeni list SR BiH“, br. 42/67)


  28. Uredba o štetnim i opasnim materijama u vodama, („Službene novine FBiH“ br. 43/07)


  29. Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji FBiH, („Službene novine FBiH“, br. 41/07)


  30. Odluka o visini posebnih vodnih naknada, („Službene novine FBiH“ br. 46/07)


  Zakon o Fondu za zaštitu okoliša („Službene novine Federacije BiH“ br. 33/03)

  1. Statut Fonda za zaštitu okoliša, („Službene novine FBiH“, br. 33/06)


  2. Uredba o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila, („Službene novine FBiH“, br. 14/11, 26/11)


  3. Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine FBiH“, br. 73/10)


  4. Pravilnik o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, („Službene novine FBiH“, br. 73/10)


  5. Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, („Službene novine FBiH“, br. 73/10)


  6. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, („Službene novine FBiH“, br. 75/10)


  7. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele zajmova, ili pozajmica i drugih sredstava Fonda, („Službene novine FBiH“, br. 75/10)


  8. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za uspostavljanje i vođenje Registra obveznika plaćanja naknada za zagađivanje zraka,  („Službene novine FBiH“, br. 56/12)


  9. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja, te rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za zagađivače zraka, („Službene novine FBiH“, br. 79/11)

   

  Drugi podzakonski akti bitni za okolišna pitanja u Federaciji BiH:

  1. Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja, („Službene novine FBiH“, br. 63/04)


  2. Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za FBiH i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi FBiH, za koju urbanističku suglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, („Službene novine FBiH“, br. 85/04 i 29/08)


  3. Uredba o šumama, („Službene novine FBiH“, br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10)


  4. Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije kogeneracije, („Službene novine F BiH“, br. 36/10)


  5. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra, („Službene novine F BiH“, br. 63/05)


  6. Pravilnik o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i regularnih objekata („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/09)


  7. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda, („Službene novine FBiH“, br. 66/05)


  8. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu, („Službene novine FBiH“, br. 62/02)

  Lista zakona i podzakonskih akata relevantnih za rad organa uprave i sektor okoliša u Republici Srpskoj

  1. Ustav RS-a (“Službeni glasnik RS”, br. 6/92, 8/92, 15/92, 19/92, 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 30/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05)

  2. Zakon o Vladi RS-a (“Službeni glasnik RS”, br. 118/08)

  3. Zakon o administrativnoj službi u upravi RS-a („Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 62/02, 38/03; 42/04, 49/06, 20/07, 118/08, 1/09)

  4. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 25/03, 41/03, 104/06)

  5. Zakon o republičkoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12)

  6. Zakon o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 118/08, 117/11, 37/12)

  7. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 13/02, 87/07, 50/10)

  8. Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik RS”, br. 109/05, 63/11)

  9. Zakon o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik RS“, br. 20/01)

  10. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 101/04, 42/05, 118/05)

  11. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 50/06, 92/09, 121/12)

  12. Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 71/12)

  13. Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 113/08)

  14. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 53/02, 113/05, 65/08)

  15. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 124/11)

  16. Zakon o fondu i finansiranju životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 117/11)

  17. Zakon o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 75/10)

  18. Zakon o Nacionalnom parku „Kozara“ („Službeni glasnik RS“, br. 121/12)

  19. Zakon o Nacionalnom parku „Sutjeska“  („Službeni glasnik RS“, br. 121/12)

  20. Zakon o rudarstvu (“Službeni glasnik RS”, br. 59/12)

  21. Zakon o geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/04, 113/05, 75/10)

  22. Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja i o radijacionoj sigurnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 52/01, 63/02, 113/05)

  23. Zakon o zaštiti od nejonizirajućeg zračenja (“Službeni glasnik RS”, br. 2/05, 113/05)

  24. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12)

  25. Zakon o poljoprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 70/06, 20/07, 86/07, 71/09)

  26. Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 124/11)

  27. Zakon o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS“, br. 28/13)

  28. Zakon o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 75/08, 60/13)

  29. Zakon o inspekcijama („Službeni glasnik RS”, br. 113/05, 1/08, 74/10, 109/12, 117/12)

  30. Zakon o koncesijama („Službeni glasnik RS“, br. 59/13)

  31. Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik RS“, br. 40/13)

  32. Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti  („Službeni glasnik RS”, br. 20/00)

  33. Zakon o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 75/04, 78/11)

  34. Zakon o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 121/12)

  35. Zakon o genetički modifikovanim organizmima („Službeni glasnik RS“, br. 103/08)

  36. Zakon o lovstvu („Službeni glasnik RS“ („Službeni glasnik RS“, br. 60/09, 50/13)

  37. Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 25/09)

  38. Zakon o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik RS“, br. 24/12)

  39. Zakon o ribarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 72/12)

  40. Zakon o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 85/03)

  41. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 111/08)

  42. Zakon o nus proizvodima životinjskog porjekla („Službeni glasnik RS“, br. 60/13)

  43. 

  44. Zakon o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik RS“, br. 25/09)

  45. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS“, br. 52/10)

  46. Zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji („Službeni glasnik RS“, br. 39/13)

  47. Zakon o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“, br. 12/13)

   

  Podzakonski akti

  Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 71/12)

  1. Uredba o prestanku važenja Uredbe o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterujumi za odlučivanje o obavezi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.124/12)

  2. Uredba o prestanku važenja Uredbe o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ukoliko imaju ekološku dozvolu („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  3. Pravilnik o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 15/07)

  4. Pravilnik o metodologiji i načinu vođenja Registra postrojenja i zagađivača ("Službeni glasnik RS", br. 92/07)

  5. Pravilnik o najboljim raspoloživim tehnikama za postizanje standarda kvaliteta životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  6. Pravilnik o eko-oznakama i načinu upravljanja eko-oznakama („Službeni glasnik RS“, br. 22/08)

  7. Pravilnik o uslovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za postojeća postrojenja („Službeni glasnik RS“, br. 64/10)

  8. Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za postojeća postrojenja („Službeni glasnik RS“, br. 64/10)

  9. Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola („Službeni glasnik RS“, br. 46/11)

  10. Pravilnik o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterujumi za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  11. Pravilnik o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ako imaju ekološku dozvolu  („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  12. Uputstvo o sadržaju studije uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 118/05)

  13. Pravilnik o postupku revizije i obnavljanja ekoloških dozvola („Službeni glasnik RS“, br. 28/13)

  14. Pravilnik o uslovima za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 28/13)

  15. Pravilnik o sadržaju izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 28/13)

  16. Pravilnik o kriterijima za odlučivanje o potrebi sprovođenja strateške procjene uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 28/13)

   

  Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 53/02, 113/05, 65/08)

  1. Uredba o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 50/11, 38/13)

  2. Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja za postojeća postrojenja i uređaje za djelatnosti upravljanja otpadom i aktivnostima koje preduzima nadležni organ („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  3. Pravilnik o vrstama otpada i i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola („Službeni glasnik RS“, br. 39/05, 3/07)

  4. Pravilnik o kategorijama otpada sa Katalogom („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  5. Pravilnik o kategorijama otpada, karakteristikama koje ga svrstavaju u opasni otpad, djelatnostima povrata komponenti i odlaganja otpada („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  6. Pravilnik o uslovima za rad  postrojenja za spaljivanje otpada („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  7. Pravilnik o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranično kretanje otpada („Službeni glasnik RS“, br. 86/05)

  8. Pravilnik o transportu opasnog otpada („Službeni glasnik RS“, br. 86/05)

  9. Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača na odgovorno lice sistema za prikupljanje otpada („Službeni glasnik RS“, br. 118/05)

  10. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 90/06)

  11. Pravilnik o postupku klasifikacije i označavanja ambalaže ("Službeni glasnik RS", br. 8/12)

  12. Pravilnik o načinu upravljanja otpadnim gumama ("Službeni glasnik RS", br. 20/12)

  13. Pravilnik o smanjenju ambalažnog otpada („Službeni glasnik RS“, br. 46/12)

   

  Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 124/11)

  1. Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  2. Uredba o vrstama, sadržaju i kvalitetu biogoriva u gorivima za motorna vozila („Službeni glasnik RS“, br. 82/07)

  3. Uredba o određivanju zone i aglomeracije („Službeni glasnik RS“, br. 100/12)

  4. Uredba o vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  5. Uredba o uslovima za monitoring kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  6. Uredba o uspostavljanju republičke mreže mjernih stanica i mjernih mjesta („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)

  7. Uredba o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/05)

  8. Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS“,  br. 39/05, 90/06)

  9. Pravilnik o monitoringu kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  10. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u vazduh iz postrojenja za sagorijevanje („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  11. Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  12. Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja („Službeni glasnik RS“, br. 39/05)

  13. Pravilnik o ograničenju emisije u vazduh iz postrojenja za spaljivanje biomase („Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 52/09)

   

  Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 113/08)

  1. Uredba o Crvenoj listi zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 124/12)

  2. Pravilnik o načinu uspostavljanja i upravljanja informativnim sistemom za zaštitu prirode i sistemu praćenja („Službeni glasnik RS“, br. 85/05)

  3. Pravilnik o sistemu praćenja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja („Službeni glasnik RS“, br. 85/05)

  4. Pravilnik o sadržaju, utvrđivanju i načinu sprovođenja mjera upravljanja zaštićenim područjima („Službeni glasnik RS“, br. 56/09)

  5. Pravilnik o registru zaštićenih prirodnih dobara ("Službeni glasnik RS", br. 79/11)

  6.  Odluka o zaštiti spomenika prirode „Pećina Ljubačevo“ („Službeni glasnik RS“, br. 36/08)

  7. Odluka o zaštiti strogog prirodnog rezervata „Prašuma Janj“ („Službeni glasnik RS“, br. 123/12)

  8. Crvena lista zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 124/12)

  9. Odluka o zaštiti spomenika prirode „Pećina Ćatlo“ („Službeni glasnik RS“, br. 35/13)

  10. Odluka o zaštiti spomenika prirode „Pavlova pećina“ („Službeni glasnik RS“, br. 50/13)

  11. Odluka o zaštiti Strogog prirodnog rezervata „Prašuma Lom“ („Službeni glasnik RS“, br. 39/13)

   

  Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 50/06, 92/09, 121/12)

  1. Uredba o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka („Službeni glasnik RS“, br. 42/01, 39/02)

  2. Uredba o načinu učešća javnosti u upravljanju vodama („Službeni glasnik RS“, br. 35/07)

  3. Uredba o načinu, postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada („Službeni glasnik RS“, br. 53/11, 16/12, 44/13)

  4. Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju („Službeni glasnik RS“, br. 44/01)

  5. Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode  („Službeni glasnik RS“, br. 44/01)

  6. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju vodoprivredne laboratorije kao pravna lica ili u okviru pravnih lica koje vrše određenu vrstu ispitivanja kvaliteta površinskih podzemnih i otpadnih voda  („Službeni glasnik RS“, br. 44/01)

  7. Pravilnik o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područja gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije („Službeni glasnik RS“, br. 68/01)

  8. Pravilnik o mjerama zaštite, načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite, područja na kojima se nalaze izvorišta, kao i vodnih objekata i voda namjenjenih ljudskoj upotrebi („Službeni glasnik RS“, br. 7/03)

  9. Pravilnik o načinu održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 22/06)

  10. Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik RS“, br. 40/03)

  11. Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u republičkoj direkciji za vode („Službeni glasnik RS“, br. 11/06)

  12. Pravilnik o načinu i metodama određivanja stepena zagađenosti otpadnih vodakao osnovice za utvrđivanje vodne naknade („Službeni glasnik RS“, br. 79/11, 25/12, 36/12)

  13. Odluka o pristupanju izradi vodoprivredne osnove sliva rijeke Ukrine („Službeni glasnik RS“, br. 8/95)

  14. Odluka o određivanju forme ugovora za oblast vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture („Službeni glasnik RS“, br. 33/00)

  15. Odluka o utvrđivanju granica oblasnih riječnih slivova (distrikta) i slivova na teritoriji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 98/06)

  16. Odluka o stopama posebnih vodnih naknada („Službeni glasnik RS“, br. 53/11)

  17. Pravilnik o uslovima i metodologiji finansiranja izgradnje sistema za navodnjavanje  i  održavanju i  upravljanju izgrađenim sistemima (septembar 2013.)

   

  Zakon o zaštiti od jonizirajućih  zračenja i radijacionoj sigurnosti

  1. Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti s izvorima jonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 73/03)

  2. Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućem zračenju („Službeni glasnik RS“, br. 73/09)

  3. Pravilnik o uslovima za promet i korištenje izvora jonizujućih zračćenja („Službeni glasnik RS“, br. 37/04)

  4. Pravilnik o primjeni izvora jonizujućih zračenja u medicini („Službeni glasnik RS“, br. 37/04)

  5. Pravilnik o uslovima, načinu, mjestima i rokovimasistematskih ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini  („Službeni glasnik RS“, br. 77/06)

   

  Zakon o fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske  („Službeni glasnik RS“, br. 117/11)

  1. Statut Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske  („Službeni glasnik RS“, br. 112/12)

  2. Uredba o naknadama za opterećivanje životne sredine ambalažnim otpadom  („Službeni glasnik RS“, br. 101/12, 38/13)

  3. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika plaćanja naknada  („Službeni glasnik RS“, br. 34/12)

  Zakoni relevantni za rad organa uprave i sektor okoliša u Unsko – sanskom kantonu

  1. Ustav ("Službeni glasnik USK", br. 1/04)

  2. Zakon o Vladi Unsko – sanskog kantona ("Službeni glasnik USK", br. 5/08)

  3. Zakon o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija ("Službeni glasnik USK", br. 12/08, 12/10)

  4. Zakon o vodama ("Službeni glasnik USK", br. 4/11)

  5. Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik USK", br. 4/1, 11/11, 13/12)

  6. Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik USK", br. 4/12)

  7. Zakon o zaštiti od buke ("Službeni glasnik USK", br. 3/13)

  8. Zakon o lokalnoj samoupravi u Unsko – sanskom kantonu ("Službeni glasnik USK", br. 8/11)

  9. Zakon o šumama ("Službeni glasnik USK", br. 22/12)

  10. Zakon o prostornom uređenju i građenju ("Službeni glasnik USK", br. 10/1, 13/11, 19/11)

  11. Zakon o koncesijama ("Službeni glasnik USK", br. 10/03, 7/09)

  12. Zakon kantonalnim inspekcijama Unsko – sanskog kantona ("Službeni glasnik USK", br. 12/11, 3/13)

  Državni nivo

  1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH", br. 40/10, 43/10, 30/12)


  Entitetski nivo – FBiH

  Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH" br. 33/03 i 38/09)