Upravljanje imovinom

Upravljanje imovinom kroz savjetodavne usluge javnim vodovodnim / komunalnim preduzećima u Jugoistočnoj Europi


Povećajte svoje tehničko znanje i razvijte stručne vještine kroz obuku, podršku i korištenje softvera, te primjenu najboljih iskustava za unaprjeđenje upravljanja imovinom Vašeg preduzeća!

PROGRAM JAČANJA KAPACITETA
Program je namijenjen javnim vodovodnim / komunalnim preduzećima (JVP/JKP) koja žele povećati svoje kapacitete za upravljanje imovinom, efektivno upravljanje podacima o imovini sa ciljem kvalitetnijeg sveobuhvatnog planiranja i unaprjeđenja poslovanja JVP/JKP. Kroz Program upravljanja imovinom i savjetodavne usluge JVP/JKP biće osigurana tehnička podrška, računalni softver, te sveobuhvatni pristup jačanja kapaciteta zainteresiranih JVP/JKP.

Implementaciju Programa je omogućilo Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) u suradnji sa preduzećem Hydro-Comp sa Cipra. Program se implementira u 4 zemlje Jugoistočne Europe: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, od strane Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo iz Srbije i Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša, Aquasan mreža u BiH.

U Bosni i Hercegovini, Program će biti implementiran od strane Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša, Aquasan mreža u BiH, koje je akreditirani tematski centar za provedbu Programa u Bosni i Hercegovini.

CILJEVI PROGRAMA

 1. Omogućiti razvoj kapaciteta uposlenika JVP/JKP za učinkovito upravljanje imovinom
 1. Omogućiti planiranje upravljanja imovinom JVP/JKP zasnovano na realnim podacima i realnim troškovima
 2. Omogućiti efikasno upravljanje informacijama o imovini JVP/JKP za kvalitetnije poslovno planiranje i bolji kvalitet usluga

VRIJEDNOST PROGRAMA
Učešćem u implementaciji Programa JVP/JKP će ostvariti značajne koristi:

 • Izgradnju kapaciteta uposlenika JVP/JKP kroz obuke i uspostavu procesa upravljanja imovinom u JVP/JKP,
 • Uspostavljanje registra imovine sa prostornim podacima u JVP/JKP,
 • U financijskom poslovanju kroz: povećanje prihoda, smanjenje operativnih troškova, manje godišnje troškove za popravke i održavanje infrastrukture, te značajno smanjenje budućih kapitalnih troškova,
 • Unaprijeđen kvalitet usluga kroz: bolji kvalitet isporuke vode (u pogledu pritiska i kvaliteta vode), ekonomičniji rad pumpi, brže reagiranje u slučaju kvarova na mreži i učinkovitije upravljanje u hitnim i kriznim situacijama,
 • Bolje poslovno planiranje kroz: izradu tačnijih bilansa voda, definiranje DMA zona, izradu programa smanjenja ne-prihodovane vode (gubitaka), plana sanacije i preventivnog održavanja, tačnijih proračuna operativnih i kapitalnih troškova i dr.,
 • Bolje investicijsko planiranje u skladu sa dugoročnim potrebama razvoja JVP/JKP,
 • Pouzdano i kvalitetno izvještavanje prema osnivaču (jedinicama lokalne samouprave - JLS).

NAČIN IMPLEMENTACIJE
Program omogućava korištenje prilagođenog programskog paketa EDAMS ''Integrated Asset Management'' (IAM). Tematski centar će osigurati jačanje kapaciteta JVP/JKP za provođenje metodologije upravljanja imovinom kroz teoretske obuke na radionicama i praktične obuke na poslu, podršku i korištenje softvera i primjenu najboljih iskustava i praksi. U slučaju da JVP/JKP nemaju dovoljno ljudskih resursa da u potpunosti provedu uvođenje Programa, tematski centar će pružiti dodatnu podršku. Cjelokupan Program će se implementirati u periodu od maja 2017. godine do kraja novembra 2019. godine, a sastojat će se od tri faze. JVP/JKP  učesnici će prelaziti iz jedne u drugu fazu projekta na godišnjem nivou.

 • Faza 1 (prva godina): Podrška JVP/JKP na formiranju i održavanju GIS baze podataka, efektivnog upravljanja podacima iz registra imovine kao i razumijevanja koncepta i komponenti integriranog upravljanja imovinom.
 • Faza 2 (druga godina): Unaprjeđenje upravljanja u sektoru održavanja imovine / stalnih sredstava, kroz uvođenje registracije kvarova, a za potrebe kreiranja plana rehabilitacije / održavanja imovine / stalnih sredstava.
 • Faza 3 (treća godina): Obuhvata izradu plana rehabilitacije / održavanja imovine / stalnih sredstava, infrastrukturno planiranje i poslovno planiranje.

JVP/JKP koja učestvuju u ovom Programu će dobiti cjelokupan Program jačanja kapaciteta kroz učešće u radionicama, obukama i posjetima tematskom centru, te obuku za primjenu sistema integriranog upravljanja imovinom. Tokom implementacije Programa biće osigurana svakodnevna ''virtualna'' podrška JVP/JKP od strane tematskog centra. Pored softvera i obuka, učesnicima će biti na raspolaganju cijeli niz dodatnih alata koje će moći koristiti u svakodnevnom radu (procedure, uputstva, simboli i dr.).

TRENERI
Treneri tematskog centra Aquasan mreže u BiH su certificirani stručnjaci za provođenje obuka u oblasti upravljanja imovinom.

KO MOŽE UČESTVOVATI?
Sva JVP/JKP iz BiH se pozivaju da prijave svoje učešće putem obrasca za prijavu koji uključuje i odgovarajuću izjavu uprave JKP/JVP. U slučaju prijave većeg broja JVP/JKP, isti će se rangirati za učešće na osnovu njihovog tehničkog potencijala i spremnosti da učestvuju u Programu.

KORISTI ZA JVP/JKP, NJIHOVE ZAPOSLENIKE I OSNIVAČE (JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE)
Program jačanja kapaciteta za upravljanje imovinom je namijenjen JVP/JKP koja žele da primjenom koncepta integralnog upravljanja imovinom i jačanjem ljudskih kapaciteta unaprijede poslovanje, osiguraju pružanje redovnih i kvalitetnih usluga, te da učine komunalne vodne usluge održivim za duži vremenski period. Pored toga, očekuje se da će kroz ovaj Program, uprava JVP/JKP prepoznati priliku da poveća znanje i razvije vještine svojih zaposlenika kako bi stvorili neophodne preduslove za efikasno upravljanje troškovima i kontinuiranu modernizaciju poslovanja JVP/JKP. Jedinice lokalne samouprave će ostvariti izravne koristi (kao vlasnici imovine / stalnih sredstava), jer će na temelju postignuća Programa biti moguće izvršiti pravilan izračun amortizacije stalnih sredstava, planirati održavanje stalnih sredstava, te provesti planiranje realnih troškova kao osnove za izračun cijene usluge. Na taj način, osigurat će se isporuka pouzdanijih i kvalitetnijih komunalnih vodnih usluga svim korisnicima uz poslovanje JVP/JKP na ekonomski održivim osnovama.

TROŠKOVI UČEŠĆA
Za učešće u Programu JVP/JKP plaćaju kotizaciju koja uključuje učešće u svim aktivnostima jačanja kapaciteta za upravljanje imovinom, teoretske i praktične obuke, korištenje softvera EDAMS IAM, radne materijale i podršku certificiranih stručnjaka za upravljanje imovinom. Svi troškovi koji se odnose na prijevoz i smještaj učesnika za dolazak na radionice i obuke će biti pokriveni od strane projekta.

Za dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate osoblje Aquasan mreže u BiH putem e-mail adrese info@aquasanbih.ba ili telefon +387 37 307 990, 224 038.

Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi