Javni poziv za dostavljanje ponude za konsultantske usluge


Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH”, u okviru projekta “Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj” objavljuje:

 

Javni poziv za dostavljanje ponude za konsultantske usluge

Broj poziva: AQ-141/20

 

 

Vrsta konsultantske usluge: Individualni angažman pravnog stručnjaka sa ciljem podrške u razmatranju relevantnih regulatornih okvira i procjeni predloženih rješenja u odnosu na važeće zakone i podzakonske akte u sektoru vodnih usluga Republike Srpske.

 

Opis zadatka: U okviru projekta „Dijalog o politikama i razvoj vještina u oblasti otpadnih voda u Republici Srpskoj” koji zajednički financiraju Švicarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) i Švicarsko udruženje za vode (Swiss Water Association – VSA) angažira se pravni stručnjak čiji će zadatak biti:

  • Prikupljanje i analiza relevantnih propisa i dokumenata i podataka potrebnih za provedbu zadatka, te davanje ocjene stanja postojećeg regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini.
  • Pružanje pravne pomoći u razmatranju relevantnih regulatornih okvira i procjeni predloženih rješenja u odnosu na važeće zakone i podzakonske akte u RS.
  • Razmatranje relevantnih regulatornih okvira vezanih za sektor vodnih usluga u RS.
  • Izrada prijedloga unaprjeđenja postojećeg regulatornog okvira sa ciljem postizanja dugoročne održivosti sektora vodnih usluga u RS.

 

Uputstva ponuđačima:

Svi pravni stručnjaci zainteresirani za prijavu na Javni poziv trebaju zatražiti projektni zadatak na e-mail adresu Aquasan mreže u BiH (info@aquasanbih.ba) najkasnije do 17. septembra 2020. godine navodeći broj poziva: AQ- 141/20 kao predmet e-maila.

 

Ponuda treba biti sačinjena u skladu sa projektnim zadatkom i sadržavati slijedeću dokumentaciju:

  1. Pismo namjere sa jasnom izjavom da je pravni stručnjak spreman da ispuni traženi zadatak u potpunosti i u skladu s projektnim zadatkom, te da su sve informacije i podaci navedeni u CV-ju tačni i vjerodostojni.
  2. Curriculum Vitae (CV) pravnog stručnjaka u skladu sa zahtjevima koji su utvrđenim projektnim zadatkom. CV treba da sadrži kvalifikacije i reference prema projektnom zadatku, a traženi format CV-a je Europass format.
  3. Financijsku ponudu koja treba da sadrži neto cijenu dana.

 

Ponudu dostaviti poštom ili lično najkasnije do 25. septembra 2020. godine na adresu:

 

Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “ Aquasan mreža u BiH”

Bosanskih banova 23

77 101 Bihać

 

sa naznakom: Ponuda po javnom pozivu broj AQ-141/20 – NE OTVARATI

 

Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obligacionim odnosima FBiH i RS.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi