Osvrt na 3. regionalnu konferenciju "Efikasne i održive vodne usluge u BiH"


Konferencija je organizirana u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Savezom opština i gradova Republike Srpske, Udruženjem „Vodovodi Republike Srpske“ i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH kao i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Podršku realizaciji ove konferencije su pružili Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi (ORF MMS), Dunavski vodni program (DWP) kroz Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetska banka.

Partner ovogodišnje konferencije je bila Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj konferencije je bio podržati unaprjeđenje pružanja održivih usluga i bolju organizaciju i jačanje ljudskih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta u sektoru vodnih usluga – vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini.

Oko 200 učesnika iz BiH i cijele Jugoistočne Evrope je prisustvovalo konferenciji. Pored relevantnih predstavnika uprave sa svih nivoa u BiH, uključujući predstavnike nadležnih državnih, entitetskih, kantonalnih ministarstava, entitetskih agencija za vode i fondova za zaštitu okoliša, predstavnika jedinica lokalne samouprave (JLS) i njihovih javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP), kao i predstavnika nevladinih organizacija i privatnog sektora na konferenciji su učešće uzeli i predstavnici relevantnih organizacija i institucija iz Jugoistočne Evrope, te predstavnici domaćih i međunarodnih financijskih institucija (MFI) koji djeluju na području BiH i Jugoistočne Evrope.Osvrt je napravljen na pravni i institucionalni okvir i financijsku održivost vodnih usluga, trenutni status sektora vodnih usluga i potreba za promjenama, te je prezentiran prijedlog potrebnih promjena u regulativi vodnih usluga u BiH.

Gosp. Boško Kenjić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je naglasio da lokalne zajednice zajedno sa komunalnim preduzećima ne mogu same obezbijediti odgovarajuće usluge koje se od njih očekuju, jer ne postoji odgovarajuće upravljanje imovinom, kadrovima i resursima. Pravni i institucionalni okvir predstavlja temelj unapređenja poslovanja komunalnih preduzeća. Također, potrebna je čvršća veza između državnih odnosno entitetskih institucija sa lokalnim zajednicama i komunalnim preduzećima i potreban je veći stepen odgovornosti i državnih i entitetskih institucija.

Kako je gđa Hazima Hadžović, pomoćnica ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo FBiH istakla, pravna reforma treba da preciznije regulira vodne usluge i uspostavi vezu između postojećih propisa o vodama i drugih propisa o lokalnoj samoupravi kako bi se postigla bolja prohodnost i bolje rješavanje ovih važnih pitanja za koja treba osigurati značajna financijska sredstva.

Moramo napraviti pravni okvir koji će stvoriti sigurnost i davati garancije od početka da će se sredstva koja se budu koristila biti na adekvatan način realizirana. Moramo imati na umu i to koliko cijena tih usluga može biti priuštiva za krajnje korisnike, naglasio je gosp. Damir Mrđen, direktor Agencije za vodno područje Jadranskog mora iz Mostara.

Reformiranje sektora vodnih usluga potrebno je započeti što prije. Ono treba da uključi promjene u zakonodavno-pravnom i institucionalnom okviru, ali i promjene u koje će rezultirati intenziviranjem izgradnje kapaciteta, posebno onih kadrovskih. Bez hitnog početka intenzivnog jačanja kapaciteta nećemo uspjeti implementirati potrebne promjene u zakonodavstvu niti održati postojeći kvalitet usluge, a održivost JKP kao pružatelja vodnih usluga i održivost kapitalnih infrastrukturnih investicija će biti više nego upitna, istako je počasni predsjednik Aquasan mreže u BiH, gosp. Sandi Zulić.

Na konferenciji su prezentirani i programi jačanja kapaciteta JVP/JKP i JLS u BiH koje Aquasan mreža provodi u BiH, a koji se tiču upravljanja imovinom, upravljanja neprihodovanom vodom i energetske efikasnosti pumpnih postrojenja u vodovodnim sistemima, sa posebnim naglaskom na postignuća ostvarena kroz ove programe. Pored toga, prezentirani su glavni aspekti i ključne projektne aktivnosti novog projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u JIE, te prve mjere za jačanje kapaciteta koje će biti ponuđene do kraja 2018. godine.

I ove godine, na konferenciji je održan sastanak „Platforma za dijalog“ na temu „Podrška koordinaciji između donatora i međunarodnih financijskih institucija i relevantnih institucija / organizacija u BiH. Svrha sastanka je bila postići bolje razumijevanje o potrebi institucionaliziranja i jačanja kapaciteta u BiH zakonodavstvu i njegovih koristi za uspješno provođenje projekata koji su financirani od strane domaćih i međunarodnih institucija i, u konačnici, unaprjeđenje usluga u sektoru vodnih usluga. Učesnici sastanka su bili predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast financija, voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, agencije za vodna područja slivova Save i Jadranskog mora, entitetskih fondova za zaštitu okoliša, entitetskih udruženja vodovodnih preduzeća, entitetskih saveza općina/opština i gradova, predstavnici međunarodnih financijskih institucija (MFI) i donatora, te regionalne mreže (IAWD i NALAS). Dogovoren je rad Platforme za dijalog kroz dva redovna sastanka godišnje. Predstavnici domaćih nadležnih institucija će činiti radnu grupu koja će organizirati naredni sastanak Platforme za dijalog koji je predviđen za oktobar 2018. godine.

U okviru sesije na temu „Upravljanje imovinom“ razgovaralo se o značaju upravljanja imovinom - komunalnom vodnom infrastrukturom. Uvodne prezentacije su omogućile da se razmotri postojeće stanje i potrebe, te rezultati dosadašnjih postignuća implementacije regionalnog projekta upravljanjaimovinom u KP “Vodovod” ad Gradiška. Kroz panel diskusiju razmotrene su međusobne uloge i odgovornosti JVP/JKP i JLS, nadležnosti upravljanja imovinom, najznačajniji izazovi koji uključuju osiguranje financijskih sredstava za upravljanje i održavanje komunalnom vodnom infrastrukturom, te potrebe za jačanje kapaciteta svih aktera za kontinuirano upravljanje, održavanje financiranje i planiranje upravljanja imovinom.

U okviru sesije na temu „Troškovno računovodstvo u JVP/JKP i tarife“ razgovaralo se o značaju uvođenja troškovnog računovodstva u JVP/JKP. Jedan od najvećih značaja uvođenja troškovnog računovodstva je transparentno formiranje cijene usluga vodosnabdijevanja, te odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda zasnovano na stvarnim troškovima. Kroz analizu postojećeg stanja i primjer rezultata uvođenja troškovnog računovodstva u JP “ Vodovod” d.o.o. Bihać, panel diskusija je omogućila učesnicima interakciju te odgovore na neka od najznačajnijih pitanja koja imaju utjecaj na poslovanje JVP/JKP. Pitanja uključuju, između ostalog, kako provesti izračun ekonomske cijene usluga, šta obuhvata ekonomska cijena usluge, kako argumentirati zahtjeve JKP/JVP za usvajanje ekonomske cijene usluga od strane osnivača (JLS) itd.

Jedna od sesija se fokusirala na uvijek aktuelnu temu neprihodovane vode. Kroz uvodnu prezentaciju je dat prikaz trenutne situacije u BiH i regionu Jugoistočne Evrope kao i aktivnosti koje Aquasan mreža u BiH provodi sa ciljem jačanja kapaciteta JVP/JKP za unaprjeđenje upravljanja neprihodovanom vodom. Predstavnik JP „Vodovod i kanalizacija“ Srebrenik je prezentirao iskustva ovog preduzeća i zajedno sa predstavnicima JVP/JKP iz Banja Luke i Gračanice, koji predstavljaju JVP/JKP koja aktivno i kontinuirano rade na smanjenju neprihodovane vode i postižu dobre rezultate, i predstavnikom GIZ-a i Aquasan mreže u BiH učestvovao u panel diskusiji tokom koje se razgovaralo o konkretnim primjerima dobre prakse, koristima koje nastaju kao rezultat aktivnosti na smanjenju neprihodovane vode i nužnim pretpostavkama za provođenje ovih aktivnosti, te preporukama za druga JVP/JKP.

Na konferenciji jedna sesija je posvećena temi koja se odnosi na pripremu, izgradnju, rad i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) tokom koje su prezentirani iskustva i primjeri dobre prakse iz Mostara, Bihaća i Bijeljine, a kroz panel diskusiju u kojoj su sudjelovali i predstavnici iz Sarajeva
i Trebinja, te učesnici konferencije, ukazala se potreba za formiranjem zajednice praksi postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u BiH kako bi se prikupljena iskustva nastavila razmjenjivati. Posebna pažnja učesnika usmjerena je na potrebe ozbiljnog pristupa JKP/JVP radu i održavanju PPOV. U sklopu ove sesije organizirana je i posjeta učesnika regionalne konferencije PPOV u Mostaru.

Konferencija je završila sa vrlo atraktivnom temom, temom pozicije mladih stručnjaka u sektoru vodnih usluga. Naglasak je dat na preporuke kako ostvariti kvalitetno umrežavanje akademske zajednice i tržišta rada da bi mladi stručnjaci već po završetku obrazovanja bili što spremniji odgovoriti stvarnim
potrebama tržišta. Za potrebe ove sesije, organizator je osigurao prijevoz i učešće oko 70 studenata i njihovih profesora sa građevinskih, tehničkih, mašinskih, biotehničkih, agronomsko i prehrambenotehnološkog fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Tuzle i Bihaća koji su aktivno učestvovali u diskusiji i razmjeni mišljenja.

Učesnici konferencije su potvrdili da su vodne usluge najvažnije i najprioritetnije usluge koje se pružaju građanima BiH, da su to usluge koje zahtijevaju visok kvalitet i 24-satni kontinuitet isporuke, a imaju direktan uticaj na zdravlje građana i lokalni ekonomski razvoj.

Kao glavni zaključci konferencije izdvojeni su:

  1. Ključni izazovi u sektoru vodnih usluga u BiH su nedefiniranost nadležnosti u oblasti vodnih usluga, nedostatak stručnih kadrova u institucijama i organizacijama sektora vodnih usluga nasvim nivoima i pitanje dugoročne održivosti vodnih usluga. Ovi ključni izazovi potvrđuju da je reformu sektora vodnih usluga u BiH potrebno pokrenuti čim prije.
  2. Reforma sektora vodnih usluga u BiH treba da ponudi dugoročna sistemska rješenja i doprinese dugoročnoj održivosti kvalitete vodnih usluga, pružatelja vodnih usluga, kao i kapitalnih infrastrukturnih investicija. Za reformu je neophodna odgovarajuća podrška ključnih donosioca odluka, puno razumijevanje kompleksnosti procesa reforme, ali i predanosti i posvećenosti odgovornih na svim nivoima vlasti u BiH. Neke od zemalja u okruženju su već otpočele s reformom sektora vodnih usluga i ova iskustva je potrebno iskoristiti i prilagoditi uslovima i uređenju BiH.
  3. Napori na jačanju kapaciteta u sektoru vodnih usluga u BiH se trebaju intenzivirati. Neophodna je uspostava i provođenje programa kontinuiranog obučavanja i certificiranja kadrova i jačanja institucionalnih i organizacionih kapaciteta institucija i organizacija u ovoj oblasti. Jačanje kapaciteta će osigurati jačanje operativnih i financijskih pokazatelja JKP/JVP i JLS, povećanje kvalitete i održivosti vodnih usluga i održivosti JKP/JVP i povećanje kreditne sposobnosti JKP/JVP i održivosti kapitalnih investicija.
  4. Nadležne sektorske institucije (entitetska i kantonalna ministarstva, agencije za vode i fondovi za zaštitu okoliša) pozvani su da u svojim budžetima predvide sredstva vodnih naknada kao poticaje JLS i JKP/JVP za jačanje njihovih kapaciteta, posebno onih koji vode ka smanjenju operativnih troškova i ka boljem upravljanju i održavanju izgrađenih kapitalnih objekata.
  5. Potrebno je značajno ojačati saradnju JLS i JKP/JVP. Nužno je povećanje odgovornosti JLS u svrhu postizanja puno boljih operativnih i financijskih pokazatelja poslovanja njihovih JKP/JVP.
  6. Razmjena dobrih praksi i iskustava među JVP/JKP i JLS iz BiH ima višestruke koristi i treba se nastaviti kroz ovakve i slične događaje i programe.
  7. Mladi stručnjaci u sektoru vodosnabdijevanja i otpadnih voda trebaju dobiti konkretnu podršku, ali oni trebaju pokrenuti inicijativu.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi