Osvrt na 4. regionalnu konferenciju "Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini"


4. regionalna konferencija koja okuplja stručnjake iz oblasti vodnih usluga, pod nazivom „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Udruženja za oblasti voda i zaštitu okoliša ¨Aquasan mreža u BiH¨ održana je u Sarajevu od 9. - 11. aprila 2019. godine. Partner ovogodišnje konferencije je Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH.

Osnovni cilj konferencije je podržati modernizaciju sektora vodnih usluga kroz zajedničko razmatranje izazova i definiranje koraka usmjerenih ka unaprjeđenju zakonodavno-pravnog i institucionalnog okvira, kroz jačanje kapaciteta, umrežavanje, unapređenje komunikacije na svim nivoima i informiranje učesnika o novim projektima i programima međunarodnih financijskih institucija (MFI) u sektoru vodnih usluga u BiH.

Prvi dan konferencije naglasak je dat na pravni i institucionalni okvir, operativnu učinkovitost i financijsku održivost vodnih usluga koji su osnova modernizacije vodnih usluga. Razgovaralo se i o trenutnom statusu sektora vodnih usluga, a prezentiran je i prijedlog potrebnih promjena u regulativi vodnih usluga u BiH. Gosti, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, regulatorne komisije i Udruženja komunalnih preduzeća iz Republike Sjeverne Makedonije, podijelili su svoja iskustva u provođenju reforme sektora vodnih usluga u Republici Sjevernoj Makedoniji. U svom izlaganju su istakli važnost uspostavljanja regulatorne komisije kao jednog neovisnog tijela koje je stavilo fokus na vodne usluge a s druge strane omogućilo uspostavljanje ekonomične cijene usluga na osnovu stvarnih troškova. 

Prezentiran je i projekat „Izgradnja kapaciteta za izradu i isporuku proizvoda u sklopu Regionalne mreže za izgradnju kapaciteta u sektoru voda i sanitacije - RCDN“ koji podržavaju Švicarski sekretarijat za ekonomsku pomoć (SECO) i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), a čiji je cilj jačanje kapaciteta u sektoru vodnih usluga. Jačanje kapaciteta usmjereno je na pripremu kapitalnih infrastrukturnih projekata u sektoru vodnih usluga, jačanje kompetencija izabranih zvaničnika za upravljanje sektorom i upravljanje imovinom. Ovi proizvodi su inovativni, kvalitetni i priuštivi, a prilagođeni su potrebama korisnika sa ciljem unapređenja operativne učinkovitosti i financijske održivosti JVP/JKP.
Gospodin Peter Wolf, direktor GIZ projekta Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu je naglasio da je projekat RCDN dobar primjer saradnje Njemačke, Švicarske i lokalnih partnera, te da se kroz ovaj projekat obezbjeđuju dobri programi obuka i kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava unaprjeđuje sektor vodnih usluga.

Diskutiralo se i o pretpostavkama za uspješnu implementaciju kapitalnih investicija u sektoru vodnih usluga u jedinicama lokalne samouprave (JLS), te o podršci JLS i JKP/JVP upravljanju otpadnim vodama koju im trebaju pružiti njihove asocijacije. Na ovu temu, svoja dobra iskustva prezentirali su predstavnici Njemačkog udruženja za vode, otpadne vode i otpad (DWA) i Švicarskog udruženja za vode (VSA). Prezentirane su obuke i treninzi koje ova udruženja pružaju svojim članovima ali i potencijal za saradnju sa BiH.

Da JKP/JVP u BiH shvaćaju važnost pružanja kvalitetnih vodnih usluga i važnost ulaganja u kapacitete pokazali su predstavnici JKP/JVP iz Neuma, Gradiške, Bihaća, Banja Luke, Prnjavora i Bijeljine koji su prezentirali svoja dobra iskustva u upravljanju imovinom, neprihodovanom vodom i lokalnim vodovodnim sistemima, unaprjeđenju energijske efikasnosti pumpnih postrojenja i izračunu cijena vodnih usluga, te izgradnji, radu i održavanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Navedena preduzeća su ojačala svoje kapacitete i uložila značajne napore da unaprijede operativne i financijske aspekte poslovanja, postignu bolje rezultate i omoguće svom preduzeću pozitivno poslovanje i pružanje kvalitetnih usluga svojim korisnicima.
Gospodin Fuad Mešić, predstavnik JKP „Rad“ Tešanj je u svom izlaganju ukazao na važnost poslovnog planiranja i naveo da je potrebno planirati optimistično ali realno, da bi se planovi ostvarili u bliskoj budućnosti i da je jako važno da i JLS aktivno učestvuje u planiranju jer odnosi JKP/JVP i JLS moraju biti zasnovani na partnerskoj osnovi. 

Kako se veći broj JKP/JVP u BiH nalazi u procesu unapređenja poslovnog planiranja i primjene tarifne metodologije, te aktivnog angažmana na formiranju registra imovine i smanjenju neprihodovane vode, na konferenciji su kroz dvije paralelne sesije, učesnici imali priliku da se informiraju o dobrim praksama preduzeća iz Tešnja i Gračanice o implementaciji ovih aktivnosti, ali i da iznesu svoja iskustva u ovim oblastima.

I ove godine, na konferenciji je održan sastanak „Platforma za dijalog“ na kojoj je razmatran Akcioni plan za provođenje reformi vodnih usluga u BiH prema usvojenom strateškom dokumentu (Policy Paper). Cilj je usvajanje politika za buduću modernizaciju sektora vodnih usluga, a dat je jasan signal entitetskim vladama da što prije pokrenu reformu sektora vodnih usluga. Međunarodne financijske institucije (MFI) i donatori su se složili sa ovim politikama posebno sa unapređenjem postojećeg institucionalnog i regulatornog okvira i usklađivanja propisa sa direktivama Europske unije. Na ovom sastanku aktivno su učestvovali predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast financija, voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, agencije za vodna područja slivova Save i Jadranskog mora, entitetskih fondova za zaštitu okoliša, entitetskih udruženja vodovodnih preduzeća, entitetskih saveza općina/opština i gradova, predstavnici MFI i donatora, te regionalnih mreža IAWD i NALAS.

Treći dan konferencije posvećen je sastanku asocijacija JKP/JVP i asocijacija JLS iz BiH uključujući i regionalna udruženja IAWD i NALAS kao implementatora RCDN projekta. Cilj je razmjena iskustava i najboljih praksi asocijacija po pitanju isporuka proizvoda za jačanje kapaciteta, razvoja politika iz sektora vodnih usluga, učenja jednih od drugih i mogućnosti za daljnju podršku i unaprjeđenja. Asocijacije su se kroz zajedničku analizu svojih uloga i odgovornosti u sektoru isplanirale aktivnosti za unaprjeđenje svog rada. Sastanak je bio i prilika za razmjenu i unaprjeđenje saradnje i koordinacije među asocijacijama, a sve u cilju bolje isporuke proizvoda za jačanje kapaciteta u Jugoistočnoj Europi.

Glavni zaključci konferencije su da je u BiH potrebno što prije pokrenuti i realizirati reformu sektora vodnih usluga koja treba da ponudi dugoročna sistemska rješenja i doprinese dugoročnoj održivosti kvalitete vodnih usluga, te da je jačanje kapaciteta i prioritet i potreba i da će uspostava i provođenje programa kontinuiranog obučavanja i certificiranja kadrova osigurati operativnu učinkovitost i financijsku održivost JKP/JVP, kao i povećati kvalitetu i održivost vodnih usluga, kreditnu sposobnost JKP/JVP i održivost kapitalnih investicija. Nadalje, potrebno je ojačati saradnju JLS i JKP/JVP, te povećati odgovornosti JLS u svrhu postizanja boljih operativnih i financijskih rezultata poslovanja njihovih JKP/JVP. Svi učesnici su se složili da je potrebno nastaviti razmjenu iskustava i dobrih praksi među JVP/JKP iz BiH kroz ovakve i slične događaje i programe, a posebno su pozitivno ocijenili učešće stručnjaka iz Republike Sjeverne Makedonije na konferenciji i očekuju da i u buduće stručnjaci iz Jugoistočne Europe svojim iskustvima obogate ovakve događaje. 

Aktivno učešće na konferenciji je uzelo oko 200 učesnika iz BiH i cijele Jugoistočne Evrope. Pored relevantnih predstavnika uprave sa svih nivoa u BiH, uključujući predstavnike nadležnih državnih, entitetskih, kantonalnih ministarstava, entitetskih agencija za vode i fondova za zaštitu okoliša, predstavnika jedinica lokalne samouprave (JLS) i njihovih javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP), kao i predstavnika nevladinih organizacija i privatnog sektora na konferenciji su učešće uzeli i predstavnici relevantnih organizacija i institucija iz Jugoistočne Evrope, te predstavnici domaćih i međunarodnih financijskih institucija (MFI) i donatora koji djeluju na području BiH i Jugoistočne Evrope.

Konferencija je organizirana u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Savezom općina i gradova Federacije BiH, Savezom opština i gradova Republike Srpske, Udruženjem „Vodovodi Republike Srpske“ i Udruženjem poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH kao i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH. Podršku realizaciji ove konferencije su pružili Švicarski sekretarijat za ekonomsku pomoć (SECO), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju općinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi (ORF MMS), Dunavski vodni program (DWP) kroz Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća dunavskog sliva (IAWD) i Svjetska banka.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi