Predstavljen Dokument o politikama za poboljšanje sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini


Dana 16. septembra 2019. godine, Aquasan mreža u BiH je organizirala radni sastanak sa medijima kako bi promovirala prvi Dokument o politikama za sveobuhvatno unaprjeđenje sektora vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (BiH).

 

Događaju su prisustvovali predstavnici pisanih i elektronskih medija koji pokrivaju općinske, kantonalne, entitetske i državne medije u BiH.

 

Vesna Muslić, predsjednica Aquasan mreže u BiH, je pojasnila da je Aquasan mreža u BiH inicirala pokretanje Platforme za dijalog interesnih strana sa ciljem da se podrži postizanje konsenzusa interesnih strana o potrebi provođenja reforme sektora vodnih usluga u BiH i definiranju rješenja na utvrđene nedostatke. Kroz intenzivne konsultacije i koordinaciju svih zainteresiranih strana u okviru Platforme za dijalog usvojen je prvi put Dokument o politikama koji će služiti kao polazna osnova za pokretanje reforme sektora vodnih usluga u BiH.

 

Predstavnicima medija su predstavljeni neki od glavnih zaključaka i preporuka definiranih kroz Dokument o politikama odnosno definiranje vizije i politike vodnih usluga u BiH koja će obuhvatiti međunarodno prihvatljive principe i standarde kao i socio-ekonomski kontekst u BiH, izmjene i dopune postojećih zakona ili usvajanje novog zakona o vodnim uslugama i pratećih pod-zakonskih akata, uspostavljanje okvira za financiranje sektora, sistematski pristup jačanju kapaciteta u sektoru kao i veće uključivanje građana u procese planiranja i donošenje odluka. U svrhu pravilnog određivanja cijena vodnih usluga posebno je istaknuta potreba uspostavljanja regulatornog tijela i uvođenja tarifne metodologije za izračun cijene usluge.

 

Potrebno je naglasiti da su u pripremi ovog Dokumenta učestvovale sve interesne strane u sektoru vodnih usluga u BiH i to ministarstva nadležna za sektor vodnih usluga sa državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa vlasti, agencije za vode, fondovi za zaštitu okoliša, savezi općina i gradova i udruženja javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća iz oba BiH entiteta kao i međunarodne financijske institucije i donatori koji rade u BiH. U narednom periodu se očekuje njihov puni angažman i koordinacija na procesu reforme sektora vodnih usluga u BiH kao i implementacija propisa i izvršavanje zadataka vezanih za vodne usluge u redovnom vršenju svojih nadležnosti.

 

Na upit medija, predstavnici Aquasan mreže u BiH su pojasnili da reforma sektora vodnih usluga donosi korekcije u cijeni vodnih usluga, obaveze subvencioniranja vodnih usluga za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, ali i poboljšanu kvalitetu usluga i njenu dugoročnu održivost.

 

Događaj je organiziran uz podršku projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnbdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Jugoistočnoj Europi.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi