„Programa jačanja kapaciteta za financiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave “


Svjetska banka dala je povjerenje Aquasan mreži u BiH za implementaciju „Programa jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave“, koji je namijenjen donosiocima odluka i višem menadžmentu jedinica lokalne samouprave i vodovodnih preduzeća u BiH. Glavni cilj programa je jačanje kapaciteta o osnovnim finansijskim konceptima i upravljanju finansijskim aspektima, što je neophodno za poticanja razumijevanja o tome kako efikasno upravljati prihodima i rashodima, uključujući računovodstvene prakse, upravljanje imovinom, određivanje tarifa, procjenu investicija i pristup finansiranja, a u cilju donošenja informiranih finansijskih odluka na nivou JLS i JKP. Jedna od najvažnijih beneficija za učesnike Programa jeste što će izgraditi svoje kapacitete za provođenje analize poslovanja preduzeća, te naučiti kako razviti akcioni plan za postizanje finansijske održivosti.

Sadržaj programa baziran je na materijalima kurseva koje provodi Svjetska banka na globalnom nivou, a koji su prilagođeni kontekstu BiH, te dizajnirani na način da se jednostavno mogu prilagoditi drugim zemljama u regiji. U sklopu projekta, Aquasan mreža u BiH je u suradnji sa Svjetskom bankom i D-LeaP TS organizirala Validacijsku radionicu na kojoj su učestvovali predstavnici Asocijacija iz oba entiteta, kao i predstavnici drugih finansijskih institucija i donatora, kao što su UNDP i Ambasada Švicarske u BiH. Učesnici radionice su validirali nacrt D-LeaP „Programa jačanja kapaciteta za finansiranje usluga vodosnabdijevanja i sanitacije na nivou jedinice lokalne samouprave“, nakon čega slijedi finalizacija, odnosno isporuka Programa, prilikom koje će Aquasan mreža u BiH uzeti u obzir sve prikupljene komentare i preporuke od strane učesnika Validacijske radionice. Nakon finalizacije Programa, slijedi edukacija lokalnih eksperata koji će biti treneri ovog Programa, odnosno koji će vršiti provođenje obuka u skladu sa metodologijom programa Dunavsko partnerstvo za učenje (D-LeaP). Projekat će se provoditi na području cijele BiH, u saradnji sa Savezima općina/opština i gradova FBiH i RS i strukovnim udruženjima JVP/JKP, a njegovi krajnji korisnici će biti viši i srednji menadžment iz 142 JLS i 130 JVP/JKP u BiH. Krajnji cilj je povećati znanja, vještina i sposobnosti predstavnika JLS i JKP a u svrhu povećanja financijske održivosti i kvaliteta pružanja vodnih usluga u BiH.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi