Šesti sastanak Platforme za dijalog


Šesti sastanak Platforme za dijalog interesnih strana u sektrou vodnih usluga u BiH je održan 10.3.2021 s fokusom na saradnju i koordinaciju svih aktera i inicijativa u procesu reforme sektora vodnih usluga u BiH. Sastankom je omogućen forum za prezentiranje i konsolidiranje dosadašnjih aktivnosti kao i narednih planova i aktivnosti učesnika Platforme za dijalog u pogledu reforme sektora vodnih usluga u BiH.

Nakon uvodnog izlaganja gđe. Vesne Muslić, ispred organizatora događaja Aquasan mreže u BiH, predstavnici Federacije BiH, Republike Srpske, međunarodnih financijskih institucija i donatorskih organizacija te Aquasan mreže u BiH su prezentirali dosadašnje aktivnosti kao i izazove i prepreke za provođenje narednih aktivnosti i načine za njihovo prevazilaženje.

Nakon izlaganja predstavnika i diskusije svih učesnika, izvedeni su zaključci i definisani naredni koraci. Jedan od zaključaka koji se izdvaja jeste da je potrebno izraditi programe / akcione planove / strategije za unapređenje i reformu vodnih usluga u FBiH i u RS kojim će se definirati ciljevi, aktivnosti, pretpostavke, vremenski rokovi, nosioci aktivnosti koje će omogućiti uspješne reformske procese. Također je naglašeno da bez izmjene postojećeg zakonodavno-pravnog i institucionalnog okvira za organiziranje i pružanje vodnih usluga nema dugoročne održivosti bilo koje promjene i programa.

Na šestom sastanku Platforme za dijalog sudjelovalo je 35 učesnika, predstavnika državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast financija, voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, agencija za vodna područja slivova Save i Jadranskog mora, entitetskih fondova za zaštitu okoliša, entitetskih udruženja jedinica lokalne samouprave (JLS) i udruženja javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća te međunarodnih finansijskih institucija (MFI) i donatorskih organizacija sa sjedištem u BiH.

Pretraga

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi