Uspostava ekonomskih cijena vodnih usluga: Pozicijski dokument Aquasan mreže u BiH


Aquasan mreža u BiH zagovara transparentan pristup u izračunu cijena vodnih usluga koji je zasnovan na ekonomskim principima, poštivanju socijalnih standarda i priuštivosti cijena vodnih usluga. Bez ekonomske cijene vodnih uslu­ga neće biti osigurano puno pokriće troškova koji na­staju pri pružanju vodnih usluga niti održivost vodnih usluga. Usvajanje ekonomskih cijena vodnih usluga donosioci odluka trebaju postaviti kao najveći prioritet u zago­varanje politika koje će osigurati dugoročnu održivo­sti vodnih usluga.

Upoznajte se stavom Aquasan mreže u BiH o cijenama vodnih usluga kroz Pozicijski dokument o cijeni vodnih usluga koji možete preuzeti na sljedećem linku.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi