Nastavak dijaloga u okviru reforme sektora vodnih usluga u BiH


Doprinijeti saradnji i koordinaciji svih aktera radi ubrzanja reformskog procesa je bio cilj učesnika 7. sastanka Platforme za dijalog interesnih strana u sektoru vodnih usluga u BiH koji je održan 18. novembra 2021. godine u Sarajevu u organizaciji i fasilitaciji Aquasan mreže u BiH.

Sastankom je omogućen forum za informiranje, te prezentiranje i konsolidiranje aktivnosti učesnika Platforme za dijalog u pogledu otpočete reforme sektora vodnih usluga u BiH kao i identificiranje izazova i prepreka za provođenje ovih aktivnosti, ali i definiranje načina za njihovo prevazilaženje i koordinaciju.

Predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast voda, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, uključujući i Brčko distrikt BiH, agencije za vodna područja slivova Save i Jadranskog mora, fondove za zaštitu okoliša, udruženja vodovodnih/komunalnih preduzeća iz oba BiH entiteta kao i međunarodnih razvojnih partnera i financijskih institucija su na ovaj način doprinijeli učinkovitom planiranju predstojećih aktivnosti radi efikasnije provedbe reformskih procesa od strane nadležnih institucija u oba entiteta.

Zaključci i naredni koraci:

  • Usvajanje programa provedbe reforme sektora vodnih usluga u oba entiteta je potrebno osigurati čim prije kako bi se kao prvi korak (aktivnost) provela analiza zakonodavno-pravnog i institucionalnog okvira organiziranja, pružanja  i razvoja vodnih usluga,
  • Nastaviti organizaciju sastanaka sa ključnim donosiocima odluka kroz direktne konsultacije o svim reformskim aktivnostima u svrhu dobivanja njihove bezrezervne podrške za usvajanje ključnih reformskih dokumenata,
  • Redovna i kontinuirana promocija reforme sektora vodnih usluga u svim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama u oba entiteta, posebno jedinicama lokalne samouprave i njihovim javnim vodovodnim i komunalnim preduzećima,
  • Nastaviti proces redovnog informiranja i razmjene informacija, podataka i dokumenata koji nastaju u procesu provedbe reforme vodnih usluga u FBIH i RS,
  • Organizacije tematskih sjednica entitetskih parlamenata i skupština radi osiguranja podrške usvajanju novih zakonskih rješenja predloženih u okviru reforme,
  • Nastaviti zagovaranje i lobiranje na svim nivoima za što efikasniju i učinkovitiju reformu sektora vodnih usluga,
  • Nastaviti edukaciju zaposlenih u sektoru vodnih usluga kroz projekte jačanja kapaciteta,
  • Osmisliti i provesti tehničke programe za pripremu institucija i organizacija za provođenje reforme sektora vodnih usluga u BiH,
  • Kapacitirati domaće institucije kadrovski, organizaciono i institucionalno kako bi domaće institucije vodile proces reforme vodnih usluga.


Pretraga

Izdvojeni dokumenti

Najave događaja

Kalendar događaja

Poslovni bilten

Izdvojeni linkovi